Trang chủ Tuyển dụng Liên hệ

Chính phủ đồng ý cho hàng nhập khẩu để sản xuất, xuất khẩu khi gia công lại trong nước được miễn thuế nhập khẩu

Ngày 12/12/2020, chính phủ đã ra quyết định về phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng 11/2020. Trong đó, Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Tài chính về việc hàng hóa  NK để sản xuất XK thì được miễn thuế NK theo quy định tại Khoản 7, Điều 16 của Luật số 107/2016/QH13 của Quốc hội. Chính phủ giao Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan hải quan hoàn trả số tiền thuế ấn định mà DN đã nộp theo quy định, không truy thu thuế đối với các trường hợp chưa nộp thuế ấn định.


Trường hợp miễn thuế xuất khẩu

 

Theo nghị quyết này, hàng hóa NK để sản xuất XK mà doanh nghiệp đưa một phần nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để thuê doanh nghiệp khác gia công hoặc thuê doanh nghiệp khác gia một hoặc một số công đoạn của sản phẩm và đã nhận lại bán thành phẩm để tiếp tục sản xuất XK hoặc nhận lại thành phẩm để XK toàn bộ ra nước ngoài thì được miễn thuế NK theo quy định tại Khoản 7, Điều 16 của Luật thuế XK, thuế NK.

Chính phủ giao Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan hoàn hải quan hoàn trả số tiền thuế ấn định mà DN đã nộp theo quy định, không truy thu thuế đối với các trường hợp chưa nộp tiền thuế ấn định; có biện pháp quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách; khẩn trương rà soát, bổ sung nội dung này vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định sô 134/2016/NĐ-CP, báo cáo chính phủ.
Bộ tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh, đồng thời có các biện pháp quản lý chặt chẽ, chính xác, kiểm tra sau thông quan việc NK hàng hóa để sản xuất XK theo quy định của pháp luật.