Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Phòng ban Khu vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Kinh doanh Phụ Gia Chế Biến Thủy Sản Phòng Kinh doanh Các tỉnh Miền Tây 22/04/2019 22/04/2022