Tài liệu tham khảo

Tên tài liệu Ngày đăng Xem Tải
Thông tư 08/2015/tt-byt sửa đổi thông tư 27/2012/tt-byt hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm do bộ y tế ban hành 25/04/2019
Thông báo 5818/tb-tchq năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là phụ gia thực phẩm do tổng cục hải quan ban hành 25/04/2019
Thông báo 6562/tb-tchq năm 2015 về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là phụ gia thực phẩm - đường tinh khiết do tổng cục hải quan ban hành 25/04/2019
Thông báo 471/tb-tchq năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là phụ gia thực phẩm do tổng cục hải quan ban hành 25/04/2019
Quyết định 3964/qđ-bkhcn năm 2015 công bố tiêu chuẩn quốc gia đối với phụ gia thực phẩm do bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ ban hành 25/04/2019
Quyết định 4223/qđ-bkhcn năm 2016 công bố tiêu chuẩn quốc gia về phụ gia thực phẩm do bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ ban hành 25/04/2019
Quyết định 3902/qđ-bkhcn năm 2017 công bố tiêu chuẩn quốc gia về phụ gia thực phẩm do bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ ban hành 25/04/2019
Quyết định 3958/qđ-bkhcn năm 2017 công bố tiêu chuẩn quốc gia về phụ gia thực phẩm do bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ ban hành 25/04/2019
Quyết định 1326/qđ-ubnd năm 2015 về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cà mau 25/04/2019
Quy định về giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ 25/04/2019

Thông tư 08/2015/tt-byt sửa đổi thông tư 27/2012/tt-byt hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm do bộ y tế ban hành

Ngày đăng: 25/04/2019

Xem Tải

Thông báo 5818/tb-tchq năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là phụ gia thực phẩm do tổng cục hải quan ban hành

Ngày đăng: 25/04/2019

Xem Tải

Thông báo 6562/tb-tchq năm 2015 về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là phụ gia thực phẩm - đường tinh khiết do tổng cục hải quan ban hành

Ngày đăng: 25/04/2019

Xem Tải

Thông báo 471/tb-tchq năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là phụ gia thực phẩm do tổng cục hải quan ban hành

Ngày đăng: 25/04/2019

Xem Tải

Quyết định 3964/qđ-bkhcn năm 2015 công bố tiêu chuẩn quốc gia đối với phụ gia thực phẩm do bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ ban hành

Ngày đăng: 25/04/2019

Xem Tải

Quyết định 4223/qđ-bkhcn năm 2016 công bố tiêu chuẩn quốc gia về phụ gia thực phẩm do bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ ban hành

Ngày đăng: 25/04/2019

Xem Tải

Quyết định 3902/qđ-bkhcn năm 2017 công bố tiêu chuẩn quốc gia về phụ gia thực phẩm do bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ ban hành

Ngày đăng: 25/04/2019

Xem Tải

Quyết định 3958/qđ-bkhcn năm 2017 công bố tiêu chuẩn quốc gia về phụ gia thực phẩm do bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ ban hành

Ngày đăng: 25/04/2019

Xem Tải

Quyết định 1326/qđ-ubnd năm 2015 về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cà mau

Ngày đăng: 25/04/2019

Xem Tải

Quy định về giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ

Ngày đăng: 25/04/2019

Xem Tải