Trang chủ Tuyển dụng Liên hệ

Phụ gia thực phẩm

Thông tư 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm

Ngày đăng: 28/10/2020

Xem Tải

Nghị định số 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Ngày đăng: 02/07/2019

Xem Tải

Nghị định 552017NĐ-CP Nuôi chế biến và xuất khẩu cá Tra

Ngày đăng: 02/07/2019

Xem Tải

Danh mục chỉ tiêu cần kiểm tra và mức giới hạn tối đa cho phép đối với các sản phẩm thủy sản xuất khẩu vào Liên Bang Nga

Ngày đăng: 02/07/2019

Xem Tải

Tiêu chuẩn ngành 28TCN 156:2000 Qui định sử dụng phụ gia thực phẩm trong chế biến thủy sản

Ngày đăng: 02/07/2019

Xem Tải

Quyết định 732/1998/QĐ-BTS về tiêu chuẩn cấp ngành cơ sở chế biến thủy sản

Ngày đăng: 02/07/2019

Xem Tải

Thông tư số 02/VBHN-BYT về việc hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý phụ gia thực phẩm

Ngày đăng: 02/07/2019

Xem Tải

Công văn 272/CLTY-CL hướng dẫn quyết định 01/2008/QĐ-BNN

Ngày đăng: 25/06/2019

Xem Tải

Công văn 7841/ATTP-PC năm 2016

Ngày đăng: 25/04/2019

Xem Tải

Những điều cần biết: Xuất khẩu Tôm sang thị trường EU

Ngày đăng: 25/04/2019

Xem Tải